چهارشنبه/ 9 آذر / 1401
تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

سهام غسالم

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

اولین هدف قیمتی سهم مقاومت ذکر شده است. هدف بعدی برای سهم محدوده قیمتی 4613 ریال است. هدف بعدی که می توان برای سهم در نظر گرفت تراز 23.6 فیبوناچی در محدوده قیمتی 5839 ریال است

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

همان طور که در نمودار سهام غسالم مشاهده می کنید این سهام موج 1 را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی 2 بسر می برد.

موج 2 در قالب یک مثلث شکل گرفته است و به کف پارالل رسم شده نیز برخورد کرده است. قیمت فعلی این سهام 11420 ریال است.