شنبه/ 2 بهمن / 1400

تحلیل تکنیکال سهام فاذر (صنایع آذرآب)

سهام فاذر