شنبه/ 5 فروردین / 1402
تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرین معدن آسیا)

سهام فرزین

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرین معدن آسیا)

تحلیل تکنیکال سهام فزرین (زرین معدن آسیا)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام فزرین مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب زیگ به اتمام رسانده است. بعد از اتمام اصلاح سهم حرکت صعودی خود را آغاز کرده است و اکنون در اصلاح ریزموج صعودی خود به سر می برد و در صورت شکست مقاومت پیش رو انتظار رشد دوباره از سهم را داریم.