چهارشنبه/ 29 دی / 1400

تحلیل تکنیکال سهام اخابر (مخابرات ایران)

سهام مخابرات ایران

تحلیل تکنیکال سهام اخابر (مخابرات ایران)

تحلیل تکنیکال سهام اخابر (مخابرات ایران)

همانگونه که در نمودار سهام اخابر مشاهده می کنید، سهم در قالب یک زیگ اصلاح خود را در مدت زمان 59 روز به پایان رسانده است.
سهم پس از این اصلاح به کف پارالل واکنش نشان داده و همانگونه که در نمودار دیده می شود روند جدیدی را آغاز کرده است.