دوشنبه/ 7 فروردین / 1402
تحلیل تکنیکال سهام وخارزم

سهام وخارزم

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)

تحلیل تکنیکال سهام وخارزم (سرمایه گذاری خوارزمی)…با توجه به واگرایی منفی مشاهده شده در Stoch و کراس منفی دیده شده در آن انتظار داریم سهام وخارزم بعد از نزول چند کندله به ادامه حرکت صعودی خود بپردازد.