پنج‌شنبه/ 16 تیر / 1401

سهام پاکسان

تحلیل تکنیکال سهام شپاکسا (پاکسان)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام شپاکسا مشاهده می کنید این سهام موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده است و و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 11927 ریال به سر می برد.

ریز موج 1:3 از موج 3 نیز کامل شده است و در صورت اتمام ریز موج 2:3 شاهد رشد این سهام خواهیم بود.