شنبه/ 15 بهمن / 1401
تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

سهام چکاوه

تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

تحلیل تکنیکال سهام چکاوه (صنایع کاغذ سازی کاوه)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام چکاوه مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب zig/zig/zig به اتمام رسانده است. البته می توان در یک سناریوی دیگر اصلاح را تمام شده در نظر نگرفت و اصلاح ترکیبی zig و مثلث در نظر گرفت. با توجه به ادامه حرکت سهم می توان به یقین رسید.