چهارشنبه/ 9 آذر / 1401
تحلیل تکنیکال سهام کهمدا (شیشه همدان)

سهام کهمدا

تحلیل تکنیکال سهام کهمدا (شیشه همدان)

تحلیل تکنیکال سهام کهمدا (شیشه همدان)

با توجه به موج شماری انجام شده در چارت می توان انتظار شکل گیری اصلاح در قالب مثلث را داشت. با توجه به این موضوع به نظر می رسد سهم بعد از یک اصلاح کوچک برای تشکیل موج آخر مثلث روند جدید صعودی خود را آغاز کند.