چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

تحلیل تکنیکال سهام کپارس (کاشی پارس)

سهام کپارس

تحلیل تکنیکال سهام کپارس (کاشی پارس)

تحلیل تکنیکال سهام کپارس (کاشی پارس)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام کپارس مشاهده می کنید سهم در قالب یک پارالل در حال حرکت است. با توجه به چارت می توان شکل گیری اصلاح مثلث را مشاهده کرد که در حال اتمام است.