شنبه/ 2 بهمن / 1400

سهام کگاز

تحلیل تکنیکال سهام کگاز (شیشه و گاز)

همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام کگاز مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. این سهام موج 1 و 2 را تمام کرده و وارد موج 3 اصلی شده است. موج 2 سهام کگاز در قالب یک کنج شکل گرفته است.