برچسب : سهم خدیزل

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام خدیزل (بهمن دیزل)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل نمودار سهام خدیزل (بهمن دیزل) مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سر گذاشتن موج 1،2 و 3 اصلی خود، در حال تکمیل موج 4 در محدوده ی قیمتی...