برچسب : سهم دامین

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام دامین (داروسازی امین)

زهرا دره شیری
همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام دامین (داروسازی امین) مشاهده می کنید این سهام 3 موج اصلی را پشت سر گذاشته و در حال تکمیل موج 4 است....