برچسب : سهم غسالم

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غسالم (سالمین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غسالم مشاهده می کنید این سهام موج 1 را پشت سر گذاشته و در موج اصلاحی 2 بسر می برد. موج 2 در قالب یک مثلث شکل گرفته است...