برچسب : سوء ظن

عارفانه

در مسیر خودسازی چه معیاری داشته باشیم؟

Khalili21
معیار در مسیر خودسازی اگر کسی می خواهد بداند که در مسیر خودسازی قرار گرفته یا نه، ببینید که نسبت به اطرافیان شان بدگمان است یا نه! اگر بد گمان بود بداند که در مسیر...