برچسب : سوفوکل

ادبیات معرفی کتاب

معرفی افسانه های تبای نوشته سوفوکلس

محمد زکی زاده
مشهورترین تراژدی‌های سوفوکلس در مورد شخصیت‌های ادیپوس و آنتیگنه است. این نمایشنامه‌ها بطور کلی بنام افسانه های تبای شناخته شده اند. هر نمایشنامه بخشی از یک تریلوژی مجزاست که سایر اجزای آن هم اکنون از...