برچسب : سيمين بهبهانى

ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (۳)، با تأکید بر نقش زنان شاعر

امیرپاکنژاد
بحثي در چیستی ادبیات معاصر ایران (۳)، با تأکید بر نقش زنان شاعر ... در اين بين مسئله‌ی زن و زنانگی نيز در ادبيات _در آفرينش اثر ادبی_ موضوعيت ديگری يافت....