برچسب : سيمين بهبهانى

ادبیات

بحثی در چیستی ادبیات معاصر ایران (۳)، با تأکید بر نقش زنان شاعر

امیرپاکنژاد
فهم شعر معاصر ایران در اولین قدم منوط به فهم جهان معاصر و کیفیت مخصوص به آن است. تحلیل تاریخی تقاطعات ایران با غرب که از عصر صفوی آغاز شده بود و در عهد ناصری...