برچسب : سیاوش کسرایی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با سیاوش کسرایی؛ آرش کمانگیر(قسمت دوم)

زهرا فخرایی
منم آرش، چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن؛ منم آرش، سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده مجوییدم نسب فرزند رنج و کار گریزان چون شهاب از شب چو...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعر معاصر همراه با سیاوش کسرایی؛ آرش کمانگیر(قسمت اول)

زهرا فخرایی
برف می بارد؛ برف می بارد به روی خار و خاراسنگ. کوه ها خاموش، دره ها دلتنگ؛ راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ… بر نمی شد گر ز بام کلبه های دودی، یا...