برچسب : سینما سولی

فیلم و سینما

نگاهی به تاریخچه سینما در ایران

مجید بادپا
نگاهی به تاریخچه سینما و اولین سینمای ایران ...ورود نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی توسط مظفرالدین شاه سر آغازی برای سینمای ایران به حساب می‌آید......