برچسب : شاخه های روانشناسی

روانشناسی روانشناسی عمومی

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

فاطمه مجیدی
روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند. روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و...
روانشناسی روانشناسی عمومی

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت اول

فاطمه مجیدی
وسعت و عمق روانشناسی به قدری زیاد است که پرداختن به آن بسیار دشوار است. از همین رو روانشناسی به شاخه هایی مهم و متمایز تقسیم شده که هدف تمام آن ها مطالعه ذهن و...