برچسب : شاطرعباس صبوحی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در محضر شاطر عباس صبوحی

محمد زکی زاده
دلبر بمن رسید و جفا را بهانه کرد افکند سر بزیر و حیا را بهانه کرد آمد ببزم و دید من تیره روز را ننشست و رفت تنگی جا را بهانه کرد رفتم بمسجد از...