برچسب : شاطرعباس صبوحی

ادبیات شعر پارسی

در محضر شاطر عباس صبوحی

محمد زکی زاده
غزلی از شاطر عباس صبوحی ...دلبر بمن رسید و جفا را بهانه کرد / افکند سر بزیر و حیا را بهانه کرد / آمد ببزم و دید من تیره روز را......