برچسب : شاعرانه. نوروز

ادبیات شعر پارسی

بهار از منظر شهریار

زهرا فخرایی
بهار در شعر شهریار ... بهار آمد بهار ‌آمد خوش آمد / بهاری دلگشا و دلکش آمد / نگارین کاروان گل به صحرا / طلایی مهد و نیلی مفرش آمد...