برچسب : شاعرانه

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در محضر نیما یوشیج

زهرا فخرایی
برشی از شعر ” افسانه” در وصف بهار   عاشقا! خیز کامد بهاران چشمه ی کوچک از کوه جوشید، گل به صحرا درآمد چو آتش، رود تیره چو طوفان خروشید دشت از گل شده هفت...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

بهار از منظر ” ابوالقاسم هدایتی “

زهرا فخرایی
کنون که سبزه دمیده است و نوبهار آید جهان جوان شود و شاخ گل ببار آید ندانم این چه معما بود که موسم گل دلم چو بلبل شوریده بی قرار آید به جان دوست که...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

بهار از منظر‌ پروین اعتصامی

زهرا فخرایی
سپیده دم، نسیمی روح پرور وزید و کرد گیتی را معنبر تو پنداری، ز فروردین و خرداد به باغ و راغ، بد پیغام آور به رخسار و به تن، مشاطه کردار عروسان چمن را بست...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

بهار از منظر ” فریدون مشیری “

زهرا فخرایی
هوا هوای بهار است و باده باده ناب به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب در این پیاله ندانم چه ریختی، پیداست که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب فرشته روی من،...