برچسب : شافاک

رمزهای موفقیت موفقیت

بهشت و جهنم

مهسا زکی زاده
به دنبال بهشت و جهنم در آخرت نباش. هر دو همین اکنون موجودند. هر زمانی که بتوانیم کسی را بی چشم داشت و بی معادله دوست بداریم،در بهشت و هر زمان که آلوده به حسادت...