برچسب : شاهنامه فردوسی

ادبیات ادبیات و هنر

مقام فردوسی و اهمیّت شاهنامه؛ به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
مقام فردوسی و اهمَیَت شاهنامه نوشته محمد علی فروغی برای کنگره هزاره فردوسی   شاهنامه فردوسی هم از حیث کمَیَت هم از جهت کیفیَت بزرگترین اثر ادبیات و نظم فارسی است- بلکه میتوان گفت یکی...