برچسب : شاهنامه فردوسی

ادبیات شعر پارسی

گفتار اندر ستایش خرد / تاملی بر شاهنامه حکیم فردوسی

محمد زکی زاده
گفتار اندر ستایش خرد شاهنامه فردوسی ... کنون ای خردمند ارج خرد / بدین جایگه گفتن اندرخورد: / خرد بهتر از هر چه ایزدت داد...
ادبیات شعر پارسی

زیبایی پنهان موسیقی سخن فردوسی؛ به بهانه بزرگداشت فردوسی

زهرا فخرایی
موسیقی نیرومند و آشکار کلام، کیفیتی است که سراسر شاهنامه را در بر گرفته است. آن چنان که کمیت و کیفیت این موسیقی بیش از تمامی متون فارسی اعم از حماسی و غنایی می باشد....
ادبیات شعر پارسی

علم و دانش در شاهنامه فردوسی

محمد زکی زاده
حكيم ابوالقاسم فردوسی پرورش يافته عصر ساماني است. عصري كه سرشار از اشتياق دانش پژوهي و علم آموزي است و شاهان ساماني، اديبان و عالمان را قدر نهاده و بر صدر مي نشاندند. بنابراين فردوسي،...