برچسب : شاهنامه فردوسی

ادبیات ادبیات و هنر

مقام فردوسی و اهمیت شاهنامه (به بهانه بزرگداشت حکیم فردوسی)

محمد زکی زاده
در افواهست که فردوسی شاعر رزمی است. البته هیچکس وصف و حکایت جنگ و پهلوانی و شجاعت را بخوبی فردوسی نکرده است....