برچسب : شبکه اجتماعی

ادبیات ادبیات و هنر هنر

آن یار مهربان (۲)

امیرپاکنژاد
در یادداشت قبل به یادآوری یکی دو بعد از وجوه اهمیت کتابخوانی و چالش مهم فقدان آمار دقیق درباره‌ی سرانه‌ی کتابخوانی پرداختیم.جستار حاضر به بررسی کتاب به مثابه یک رسانه و به مسئله‌ی تربیت فرهنگی...