برچسب : شرح رساله علم و دین

عارفانه

طریق مشاء و اشراق

سوخته
علم فکری و علم شهودی اصطلاح دیگری نیز در مورد علم فکری و علم شهودی وجود دارد و آن اینکه گاهی از علم فکری تعبیر به طریق مشاء و از علم شهودی تعبیر به طریق...