دوشنبه/ 10 مهر / 1402
رزق و روزی در اشعار عبید زاکانی

شعر در مورد رزق و روزی

بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی

بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی

بررسی رزق و روزی در اشعار بیدل دهلوی…پارسی شناسان هند به بیدل از دو راه اعتقاد می ورزند. نخست آنکه او را از صاحب کمالان و پیشروان بزرگ طریقت می شمارند و دوم آنکه او را بزرگترین شاعر پارسی گوی متأخر بعد از استادانی مانند امیرخسرو دهلوی و عبدالرحمن جامی می دانند.

رزق و روزی در نگاه هُجویری و آرتیمانی

بررسی رزق و روزی در نگاه هجویری و رضی الدین آرتیمانی

کشف المحجوب اثر معتبر ابوالحسن علی بن عثمان بن علی جلابی غزنوی هُجویری است. کشف المحجوب کتابی تعلیمی و در احوال و آثار بزرگان صوفیه است. این کتاب از نظر نگارش ساده اما آمیخته به مفردات و ترکیبات عربی آن زمان و جمله های موزون و آهنگین است که از جمله ویژگی های نثر صوفیه است.

بررسی رزق و روزی در اشعار نظامی - بررسی رزق و روزی در اشعار خاقانی

بررسی رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی

رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی … باید به این نکته اشاره کرد که منظور هیچ یک از شاعران از گفتن این کلام تنبلی و کاهلی و نشستن به امید روزی مقسوم نیست کما آنکه ابیاتی آورده شد که سستی و تنبلی را نکوهش کرده اند.

بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی

بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی

بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی …شاهنامه فردوسی که آن را خردنامه نیز می خوانند، نمایانگر اندیشه های والای انسانی است. در ابیاتی که نام خداوند آمده است یکی از صفاتی که زیاد نسبت داده شده، روزی دهنده و روزی رسان است.