چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

در شبستان شعر معاصر همراه با ملک الشعرای بهار / مرغ سحر ناله سر کن

شعر معاصر

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

در شبستان شعر معاصر همراه با نادر نادرپور

نادر نادرپور شاعر و نویسنده برجسته ایرانی و از پایه گذاران شعر مدرن در ایران است. موسیقی دلنشین کلام از بارزترین خصیصه های اوست.

پرویز ناتل خانلری در وصف نادرپور می نویسد: “غزل های نادرپور برجسته و قابل تامل است.”