شنبه/ 15 بهمن / 1401
حمید مصدق

شعر نو

حمید مصدق

در محضر حمید مصدق

حمید مصدق … من به بی سامانی/ باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم