چهارشنبه/ 19 مرداد / 1401

حمید مصدق

شعر نو

حمید مصدق

در محضر حمید مصدق

حمید مصدق … من به بی سامانی/ باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم