شنبه/ 2 بهمن / 1400

حمید مصدق

شعر نو

حمید مصدق

در محضر حمید مصدق

حمید مصدق … من به بی سامانی/ باد را می مانم/ من به سرگردانی / ابر را می مانم