برچسب : شعر پارسی

ادبیات ادبیات و هنر حکمت و فلسفه شعر پارسی عارفانه

سه حکایت از مصیبت نامه؛ به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

سوخته
  ♦ حکایت اول: کشتی ای آورد در دریا شکست تخته ای زان جمله بر بالا نشست گربه و موشی بر آن تخته بماند کارشان با یکدگر پخته بماند نه ز گربه بیم بود آن...