برچسب : شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

ادبیات شعر کودکانه

شعر کودکانه تا تلفن صدا کرد

نویسنده
تا تلفن صدا کرد / خنده‌کنان دویدم / صدای بابایم را / از توی آن شنیدم / شنیدم او لپم را / مثل همیشه بوسید...