برچسب : شما که غریبه نیستید

ادبیات معرفی کتاب

شما که غریبه نیستید نوشته هوشنگ مرادى کرمانى

ارغوان فاطمی
کتاب شما که غریبه نیستید یک روایت ساده و صمیمى از کودکى هوشنگ مرادی در روستاى سیرچ است. شخصیت اصلى داستان هوشنگ یا به زبان محلى هوشو یک کودک سر به هوا، کنجکاو، شوخ و...