برچسب : شما که غریبه نیستید

ادبیات معرفی کتاب

شما که غریبه نیستید نوشته هوشنگ مرادى كرمانى

ارغوان فاطمی
کتاب شما که غریبه نیستید يك روايت ساده و صميمى از كودكى هوشنگ مرادی در روستاى سيرچ است. شخصيت اصلى داستان هوشنگ يا به زبان محلى هوشو يك كودك سر به هوا، كنجكاو، شوخ و...