برچسب : شمس لنگرودی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

پرسه در کوچه باغ شعرمعاصر همراه با شمس لنگرودی

زهرا فخرایی
می خواهم دوباره به دنیا بیایم بیرون در تو منتظرم بوده باشی و بی آنکه کسی بفهمد جای بیداری و خواب را به رسم خودمان درآریم چه بود بیداری که زندگیش نام کرده بودند…  ...