برچسب : شیخ رجبعلی خیاط

رمزهای موفقیت

نسخه خداوند برای پیامبر

مهسا زکی زاده
نسخه خداوند برای پیامبر مرحوم شیخ رجبعلی خیاط میفرمود: بطری وقتی پر است و می‌خواهی خالی اش کنی، خمش می‌کنی. هر چه خم شود خالی تر می‌شود. اگر کاملا رو به زمین گرفته شود سریع...