برچسب : شیخ محمود شبستری

ادبیات

رزق و روزی از نگاه اوحدی مراغه ای و شیخ محمود شبستری

محمد زکی زاده
به نام خالق زیبایی ها رزق و روزی از نگاه اوحدی و شیخ محمود شبستری   در تأملی دیگر به موضوع رزق و روزی در ادبیات فارسی این بار نگاهی به آثار اوحدی مراغه ای...