برچسب : شیراز

تحلیل بنیادی

گزارش کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل رشد داشته اند (۲)

محسن زکی زاده
گزارش کدال گزارش ۱۲ ماهه ذوب: سهام ذوب آهن اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰,۹۰۷ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای...
تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۹۹ درصدی سهام حخزر، ۹۱ درصدی اوان و …

محسن زکی زاده
اخبار کدال کرماشا: سهام صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۷۳۹,۱۱۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه برای سال مالی...
آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : رشد ۱۱۰ درصدی کاوه، ۲۱ درصدی شیراز، ۷۴ درصدی فسرب و …

کدال : رشد ۱۱۰ درصدی کاوه، ۲۱ درصدی شیراز، ۷۴ درصدی فسرب و … شیراز: پتروشیمی شیراز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۳۴۲ میلیارد ریال درآمد داشته است....
آرشیو تحلیل زنده

اخبار بازگشایی نمادها

محسن زکی زاده
بازگشایی نمادهای لابسا و کساوه با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی نمادهای فایرا، غمارگ، غشاذر، ولغدر و شدوص با محدودیت نوسان قیمت نماد اخابر پس از برگزاری مجمع عمومی...