برچسب : شیوانا و انسانیت

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مجموعه داستان های شیوانا؛ خطِ پایان

زهرا فخرایی
شیوانا، خطِ پایان پیرمردی مریض احوال با پسرش زندگی می کرد. پسر جوان از مراقبت پدر پیرش خسته شده بود و مدام با گوشه کنایه با پدر حرف می زد. آخرین روزهای عمر پیرمرد بسیار...