برچسب : صادق چوبک

ادبیات ادبیات و هنر

چوبک نویسنده بزرگ معاصر؛ به بهانه زادروز صادق چوبک

محمد زکی زاده
صادق چوبک در بیشتر داستان های خود به تیره روزی مردمی پرداخته که اسیر خرافه و نادانی هستند....