برچسب : علامه حسن زاده آملی

حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و عدم اشتغال به غیر)/۲

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

رساله میل کلی علامه حسن زاده آملی (بخش اول)

محمد مهدیان
این رساله در میل کلی است که از قدیم الدهر در صحف کریمه متفکرین در خلق آسمانها و زمین با اهمیت بسیار عنوان شده است و مسائلی چند خیلی شریف و شگفت در موضوعات گوناگون...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و عدم اشتغال به غیر)/۱

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (حضور و تشرف به مشرب و مقدم امام)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی – بخش دوم)

محمد مهدیان
منطقه البروج به چهار نقطه یاد شده اعتدالین و انقلابین به چهار ربع متسای منقسم می‌گردد و مدت سیر شمس در هر ربع یکی از فصول اربعه سال شمسی در اکثر ربع مسکون است....
حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (صراط تاریک و باریک حضور)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس نهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (میل کلی)

محمد مهدیان
 آن که میل کلی رو به انتقاص است، بدین صورت است که معدل النهار ثابت و منطقه البروج بسوی او در حرکت است که ثواب را این حرکت بطییء به سوی جنوب است....
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (فاصله یافته های ما با حقایق خارجی)

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس هشتم دروس هیئت (دایره ماره به اقطاب اربعه)

محمد مهدیان
حال بدان که اقصر قوسی از دایره ماره به اقطاب اربعه در میان دو منطقه معدل النهار و منطقه البروج یا میان دو قطب ایشان افتد آن را میل کلّی گویند در ازای میول جزئیه...
عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هفتم (کمال سادگی و بی نقشی)/۲

سوخته
کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در سال 1378 و در مشهد مقدس است. در این مطلب قسمتی دیگر از مجلس هفتم این کتاب گران بها را آغاز کرده و...