دوشنبه/ 10 مهر / 1402
زندگینامه علامه طباطبایی به قلم علامه حسن زاده آملی

علامه طباطبایی

زندگینامه علامه طباطبایی به قلم علامه حسن زاده آملی

زندگینامه علامه طباطبایی به قلم علامه حسن زاده آملی

در پیرامون این گونه مردان بزرگ که فوق زمان و مکان و از نوابغ دهرند، از چندین بعد باید سخن به میان آورد که کوتاه ترین آن أبعاد بعد زمان و مکان و شرح نحوه تعیش و معاش آنان است و در این بعد مادّی سخن گفتن دور از شأن آن ارواح عرشی است، در این قسمت بهمین گفتار حافظ شیرین سخن اکتفا می کنیم: فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس