دوشنبه/ 10 مهر / 1402
استاد شفیعی کدکنی: در حق دهخدا کوتاهی کرده‌ایم

علی اکبر دهخدا

علی اکبر دهخدا

به بهانه سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا

در سال ۱۳۲۵ با همکاری میرزا جهانگیرخان و میرزا قاسم خان روزنامه صوراسرافیل را منتشر کردند. این روزنامه از نشریات مهم صدر مشروطیت بود و در مبارزات آزادی خواهان تاثیر مهمی داشت.