چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
سعدی - تاملی بر گلستان سعدی - دیباچه گلستان

عنصرالمعالی

باب ششم قابوس نامه

بررسی و تأمل در باب ششم قابوس نامه عنصرالمعالی

باب ششم قابوس نامه در ارزش دانایی و هنر … در فُزونی گُهر از فزونی خِرد و هنر بدان ای پسر که مردمِ بی هنر دایم بی سود بُوَد چون مغیلان (۱) که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سود کند و نه غیر را.