برچسب : غول درون

روانشناسی موفقیت معرفی کتاب موفقیت

معرفی کتاب «غول درون» نوشته هری کار پرینتر

نویسنده
غول درون همان ضمیر ناخودآگاه است که اغلب نمی‌دانیم چگونه کار می‌کند و چگونه باید از آن استفاده کنیم. هدف این کتاب هم همین است، راهنما و آموزش استفاده از ضمیر ناخودآگاه برای دستیابی به...