برچسب : فعالیت فیزیکی

بهداشت و سلامت سلامت کودک

ضرورت داشتن فعالیت فیزیکی در کودکان و نوجوانان؛ هرم فعالیت بدنی

کودک من
چهار سطح هرم بر اساس میزان نتایج مفید حاصل از فعالیت بدنی منظم، مشخص شده است. فعالیت هایی که تأثیر وسیعی بر تندرستی جامعه و گروه کثیری از مردم دارند، درقاعدة هرم هستند....