برچسب : فقیه

ادبیات

تاملی بر تمهیدات عین القضات همدانی

محمد زکی زاده
عین القضات همدانی یکی از مشهورترین عارفانی است که آثار گوناگونی از او در زمینه های عرفان، فلسفه و دین به زبان های فارسی و عربی بر جای مانده است....