برچسب : قانون بودجه سال 1398

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۴ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دسته: بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ دسته: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه...
دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ – مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دسته: تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط”...
دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۴  –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: اصلاح بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸در خصوص حداکثر استفاده از توان تولیدی و...
بخشنامه ها

احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ دسته: احکام مالیاتی قانون بودجه کل کشور موضوع: احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    ...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۰   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸      نظر به اینکه...