برچسب : قراردادهای مشارکت مدنی

بخشنامه ها مالیات

مالیات ارزش افزوده قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۰ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت با توجه به...