برچسب : لباس زنانه

آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین با روش مولر (قسمت سوم)

معصومه دهقانی
حال پهنای سینه را رسم می کنیم (4/1 تمام سینه منهای 4 بعلاوه 5/1 است، 5/1 آزادی لباس است که متغیر است) را از خط 27 مشخص می کنیم و به پاین گونیا می کنیم...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش خیاطی الگو لباس زنانه بدون آستین به روش مولر (قسمت دوم)

معصومه دهقانی
به اندازه فاصله 10 تا 22 از 27 بالا می رویم سپس از این نقطه 0.5 سانتی متر داخل می رویم، برای اینکه از پیش سینه بیشتر نباشه و سپس از نقطه 31 به 24...
آموزش کسب و کار های خانگی خانه و کسب و کار خیاطی کسب و کار خانگی

آموزش الگو لباس زنانه به روش مولر (لباس زنانه بدون آستین)

معصومه دهقانی
به خاطر گودی پشت از نقطه 3،4،5 دو سانتی متر داخل می رویم و از نقطه 1، 0.5 سانتی متر داخل می رویم و به هم وصل می کنیم. به ترتیب از بالا خط گردن،...