برچسب : مأمور مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۰: مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از: هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۶: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۴

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۴: وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است: الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۷: آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های...
قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۷: برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن...