برچسب : ماده 95 ق.م.م

راهکارهای مالیاتی مالیات

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

محمد مهدیان
قوانین مالیاتی متنوعی وجود دارد که بخشی و یا کل درآمد و یا هزینه های صاحبان درآمد در یک سال مالیاتی را از مالیات معاف می گرداند. برخی از این قوانین در خصوص مشاغل مختلف...
بخشنامه ها مالیات

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ دسته: ماده ۹۵ ق.م.م موضوع: اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه های شماره...
راهکارهای مالیاتی مالیات

تکالیف ارایه اظهارنامه مالیاتی مشاغل مؤدیان مالیاتی

محمد مهدیان
اظهارنامه مالیاتی که صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت و درآمدهای حاصل شده در طول یک سال مالیاتی مکلف به ارایه آن هستند، دفترچه ای است که عملکرد مالی آنها شامل کلیه رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی...
راهکارهای مالیاتی مالیات

تقسیم بندی مشاغل بر اساس آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
آیین نامه اجرائی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اصلی ترین دستور العمل برای تعیین تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است....
بخشنامه ها مالیات

بخشنامه نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه ۲۰۱-۴۱

محمد مهدیان
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-41 مورخ 1398/11/26 در خصوص "معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده...